ÈXITS

12 anys treballant

100 +
Casos guanyats
100 +
Càrrecs retirats
100 +
Casos tancats
Perits Judicials

Sobre nosaltres

INGETAX PERITS JUDICIALS

Som un gabinet compost per perits judicials que comptem amb una alta especialització, àmplia experiència laboral en jutjats i formació universitària i professional contínuament actualitzada.

Portem més de 10 anys prestant els nostres serveis a advocats, empreses i particulars. Establim una relació directa i propera amb els nostres clients i, en especial amb els seus representants legals. Els nostres professionals actuen com a experts independents en la resolució de conflictes judicials o extrajudicials.

SERVEIS QUE OFERIM A INGETAX

Perits Judicials 2

PERITS A CONCURS DE CREDITORS

Els nostres dictàmens, davant un estat d'insolvència empresarial, determinen si es compleixen tots els requisits previs indicats en la Llei Concursal per poder sol·licitar un concurs de creditors.

 • Estudi de la situació real del deute amb els seus creditors, pel que fa als actius que posseeix l'empresa.
 • Preparació d'un pla de viabilitat amb un únic objectiu possible, la continuïtat de l'activitat econòmica de l'empresa.
 • Mediació amb tots els creditors presentant un conveni, amb l'objectiu de liquidar o refinançar el deute.

Perits Judicials - peritos judiciales barcelona en accidentes de tráfico

PERITS EN ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Aplicant les tècniques d'investigació d'accidents de trànsit nostres perits especialistes identifiquen i analitzen els factors que intervenen en l'accident i estableixen les causes de l'sinistre, i finalment procedeixen a realitzar la reconstrucció de l'sinistre.

 • Reconstrucció i simulació en 3D d'accidents
 • Informes de biomecànica
 • Anàlisi de velocitats a partir de l'empremta de frenada
 • Estudi de deformació de xassís en col·lisions
 • Anàlisi de trajectòries

Perits Judicials - peritos judiciales barcelona en automoción

PERITS A AUTOMOCIÓ

Els dictàmens pericials dels nostres perits mecànics realitzats per enginyers industrials, analitzen l'avaria, des del funcionament de sistema, la descripció dels danys, la seva anàlisi i les seves possibles causes i cost, avaries en garantia de fabricant i / o de taller mecànic.

 • Dictamen de garantia mecànica en avaries o fallades en tot tipus de vehicles (exemple motor, coixí de seguretat, components d'electrònica, sistema de frenada), motocicletes, vehicles automòbils, industrials i agrícoles
 • Defectes en la qualitat de fabricació per part de l'fabricant
 • Fallada en el disseny de components
 • Reparacions defectuoses per taller mecànic

Perits Judicials - peritos judiciales barcelona en incendios

PERITS D'INCENDIS

Els nostres dictàmens pericials en incendis són requerits, en un elevat percentatge, per desacord en proposta d'indemnització de la companyia asseguradora a l'assegurat que pateix el sinistre, aportant els nostres perits altra taxació dels danys soferts i d'aquesta manera establir la possibilitat d'acord en els termes de l'Art.38 de la Llei de contracte d'assegurança.

 • Anàlisi de l'origen de foc
 • Reconstrucció de la dinàmica de l'incendi
 • Taxació dels danys patrimonials (objectes existents, estimació de danys)

Perits Judicials - peritos judiciales barcelona en arquitectura

PERITS EN ARQUITECTURA I CONSTRUCCIÓ

Els nostres perits especialitzats, arquitectes i arquitectes tècnics, elaboren els dictàmens pericials analitzant les causes dels danys, el seu cost de reposició així com les possibles solucions a un problema constructiu, de forma concisa i detallada.

 • Dictàmens pericials de patologies estructurals
 • Valoració de sinistres en habitatges i edificis
 • Determinació de la qualitat d'execució dels treballs, defectes d'acabat i vicis constructius
 • Revisió de certificacions d'obra, retard en l'execució
 • Taxacions i / o Valoracions de l'estat d'una obra
 • Valoració i anàlisi de planejament urbanístic

Perits Judicials - peritos judiciales barcelona en accidentes laborales

PERITS EN ACCIDENTS LABORALS

Els nostres perits experts, tècnics superiors en Prevenció de Riscos Laborals, determinaran si l'origen d'un dany causat a un treballador és amb motiu o conseqüència d'un incompliment de l'empresari de les seves obligacions en matèria de seguretat i salut.

 • Establir la causa i determinar si les mesures en prevenció de riscos laborals per al lloc de treball eren suficients i d'acord amb la legislació vigent
 • Reconstrucció de l'accident i conclusions atenent responsabilitats, emprant el mètode d'arbre de causes
 • Mesura d'exposició a agents químics, biològics i físics, (amiant, benzè, toluè, etc.) en relació amb malalties professionals
 • Accidents en entorns de treball específics:
  • Atmosferes explosives (ATEX) i espais confinats
  • En treballs subaquàtics i busseig professional

Perits Judicials - peritos judiciales barcelona en ingeniería industrial e instalaciones

PERITS EN ENGINYERIA INDUSTRIAL I INSTAL·LACIONS

Els nostres dictàmens realitzats per perits enginyers industrials i enginyers tècnics industrials, civils, de telecomunicacions, químics, especialitzats i amb dilatada experiència en l'àmbit de la seva competència professional.

 • Dictàmens de deficiències o avaries en instal·lacions d'electricitat, contra incendis, climatització, gas, telecomunicacions, fontaneria, telecomunicacions, seguretat i videovigilància
 • Danys en instal·lacions per alteració de la tensió a la xarxa de subministrament elèctric
 • Estudi de l'impacte acústic i vibràtil en locals, edificació residencial i industrial
 • Deficiències en funcionament i avaries d'aparells elevadors (ascensors i / o muntacàrregues)

Perits Judicials - peritos judiciales barcelona en tasación oficial de bienes

PERITS A TAXACIÓ OFICIAL DE BÉNS DIVERSOS

Determinem el valor econòmic real de tot tipus béns mobles i immobles, mitjançant dictàmens emesos pels nostres perits taxadors amb validesa davant de qualsevol administració tant pública com privada, valoració d'herències i creditors.

 • Béns mobles: maquinària, vehicles, mobles, joies, obres d'art, mercaderies o estoc d'una empresa
 • Béns mobles: maquinària, vehicles, mobles, joies, obres d'art, mercaderies o estoc d'una empresa
 • Per presentació com a garantia / aval davant l'Agència Tributària, Seguretat Social, entitats financeres, o altres organismes
 • Valoració pericial contradictòria davant liquidació complementària d'Agència Tributària

Perits Judicials - peritos judiciales barcelona de accidentes laborales

PERITS D'ACCIDENTS LABORALS I ACTIVITATS ESPECIALMENT PERILLOSES

Els nostres perits especialitzats, a més de Tècnics Superiors en Prevenció de Riscos Laborals, compten amb experiència professional i formació en activitats especialment perilloses, com les recollides en l'Annex I de l'RD 39/1997, Reglament dels serveis de prevenció, per establir les causes de els accidents o malalties professionals en entorns de treball específics:

 • Treballs subaquàtics i busseig professional
 • Treballs amb exposició a radiacions ionitzants
 • Treballs amb explosius i articles pirotècnics
 • Mineria a cel obert i d'interior, i sondejos en superfície
 • Treballs amb riscos elèctrics en alta tensió

Perits Judicials - peritos judiciales barcelona en topografía

PERITS A TOPOGRAFIA

Realització d'pericials topogràfiques per perits experts, topògrafs, dirigides a mesurar la superfície real i aportar plànols de el terreny on certificar la superfície i límits (límits) d'un determinada parcel·la, com a element de prova en conflictes entre dues o més parts en desacord.

 • Informes topogràfics per la delimitació de finques (sòl rústic), servituds de vistes o pas i interdictes d'obra nova.
 • Mesura de solars i finques, i conflictes sobre límits de parcel·les
 • Reclamació d'incidències amb el Registre de la Propietat per a inscriure una finca o reprendre el tracte successiu
 • Justificació d'excessos de cabuda, segregacions o agrupacions, drets de sòl o vol i permutes
 • Expedients sobre expropiacions

Perits Judicials - peritos judiciales barcelona en informática

PERITS EN INFORMÀTICA

Els nostres perits especialitzats, enginyers informàtics i experts informàtics amb alta especialització, elaboren els dictàmens pericials en l'àmbit de les noves tecnologies, equips i programes informàtics.

 • Anàlisi d'autenticitat de correus electrònics
 • Pirateria de programes informàtics i drets d'autor
 • Danys i valoració deguts a atacs informàtics (hackers)
 • Anàlisi d'espionatge industrial i robatoris d'identitat
 • Frau en comerç electrònic

Perits Judicials - peritos judiciales barcelona navales

PERITS NAVALS

Els nostres dictàmens pericials sobre vaixells i vaixells per a transport de persones i / o mercaderies, així com embarcacions d'esbarjo estan realitzats per enginyers navals, tant avaluant l'estat i condició de navegabilitat d'un vaixell determinat com l'anàlisi de les causes d'un sinistre.

 • Valoració de vaixells per drassanes, armadors, brokers nàutics i tallessis navals
 • Inspecció i anàlisi d'osmosi amb mesurador d'humitat marí
 • Inspeccions d'estat i condició i proves de mar, habituals abans de formalitzar una compravenda i amb fi assegurador
 • Investigació de sinistres en transport de mercaderies, de causes i taxació de danys per avaria, varada, contaminació marina i enfonsaments

Perits Judicials - peritos judiciales barcelona de productos defectuosos

PERITS DE PRODUCTES DEFECTUOSOS

Els nostres dictàmens pericials tenen l'objecte d'aportar proves de forma objectiva i rigorosa de el defecte de funcionament i / o qualitat d'ús d'un determinat producte, les causes que l'originen i el seu cost econòmic de reparació.

 • Defectes de disseny i / o de fabricació pel fabricant del producte
 • Incompliment de normatives vigents en seguretat de producte (marcatge CE, etc)
 • Anàlisi de defecte en armes i balística forense, comportament balístic d'armes i munició, reconstrucció d'accidents balístics amb armes de caça
 • Defectes fabricació en forma de fissura o microruturas en quadres de bicicletes de carboni

Perits Judicials - peritos judiciales barcelona caligráficos

PERITS CAL·LÍGRAFS I EN DOCUMENTOSCÒPIA

Les nostres pericials en cal·ligrafia són realitzades per cal·lígrafs experimentats, amb l'objecte de dictaminar sobre l'autenticitat d'una signatura a través de documents signats i / o manuscrits que siguin facilitades per a la confrontació. En documentoscòpia s'analitzen documents falsificats.

 • Anàlisi d'autenticitat i / o falsedat de signatures i rúbriques
 • Autoria d'anònims
 • Anàlisi de tintes i suports en documents falsificats
 • Anàlisi de falsedat en Moneda, Títols, Valors, Lletres de Canvi, Pagarés, etc.

Perits Judicials - peritos judiciales barcelona veterinarios

PERITS VETERINARIS

Els nostres dictàmens són redactats per veterinaris, en exercici professional amb àmplia i actualitzada formació mèdic-veterinària i judicial, desenvolupant la seva activitat en diverses àrees, com a clínica veterinària, higiene dels aliments, i patologia veterinària i toxicologia veterinària.

 • Negligències veterinàries de diagnòstic, intervencions i / o tractament tant d'animals de companyia com d'explotacions ramaderes
 • Dictamen sobre el control sanitari, condicions de salubritat i higiene d'explotacions destinades a la producció industrial alimentària (higiene alimentària): piscicultura, apicultura, avicultura, etc.
 • Determinació de compliment de la normativa en benestar animal, en les explotacions, transport i sacrifici
 • Valoració de contaminació d'ecosistemes i impactes ambientals d'explotacions ramaderes

Perits Judicials - peritos judiciales barcelona médicos

PERITS METGES

Els nostres perits metges posseeixen prestigiosa experiència tant en el camp professional com judicial, comptant amb metges especialistes en diferents àrees com: traumatologia, odontologia, medicina de la feina, ginecologia, cirurgia plàstica i reparadora, entre d'altres.

 • Valoració en intervencions en mèdiques, negligències o mala praxi i responsabilitat mèdica derivada
 • Valoració mèdica de el dany corporal i traumatologia forense, i estudis biomecànics funcionals, en accidents de trànsit
 • Valoració mèdic legal de la causalitat en lesions i patologies: malaltia comuna, accident de treball i malaltia professional (reclamació per recàrrec de prestacions), invalidesa i incapacitat laboral
 • Valoració psiquiàtrica i neurològica

Contacta amb nosaltres