Skip to content

ÈXITS

X anys treballant

100 +
Casos guanyats
100 +
Casos descartats
100 +
Càrrecs retirats
Peritos Judiciales Barcelona

Sobre nosaltres

INGETAX PÈRITS JUDICIALS

Som un gabinet compost per perits judicials que comptem amb una alta especialització, àmplia experiència laboral en jutjats i formació universitària i professional contínuament actualitzada.

Portem més de 10 anys prestant els nostres serveis a advocats, empreses i particulars. Establim una relació directa i propera amb els nostres clients i, en especial amb els seus representants legals. Els nostres professionals actuen com a experts independents en la resolució de conflictes judicials o extrajudicials.

SERVEIS INGETAX

Serveis de peritatge

Peritos en accidentes de tráfico

PÈRITS EN ACCIDENTS DE TRÀNSIT

Aplicant les tècniques d’investigació d’accidents de trànsit els nostres pèrits especialistes identifiquen i analitzen els factors que intervenen en l’accident i estableixen les causes del sinistre, i finalment procedeixen a realitzar la reconstrucció del sinistre.

- Reconstrucció i simulació en 3D d’accidents
- Informes de biomecànica
- Anàlisi de velocitats a partir de l’empremta de frenada
- Estudi de deformació del xassís en col·lisions
- Anàlisi de trajectòries

peritos en automocion

PÈRITS EN AUTOMOCIÓ

Els dictàmens pericials dels nostres pèrits mecànics realitzats per enginyers industrials, analitzen l’avaria, partint del funcionament del sistema, la descripció dels danys, el seu anàlisi i les seves possibles causes i cost, avaries en garantia del fabricant i/o del taller mecànic.

- Dictamen de garantia mecànica en avaries o fallida en tot tipus de vehicles (exemple motor, airbag, components d’electrònica, sistema de frenada), motocicletes, vehicles automòbils, industrials i agrícoles
- Defectes en la qualitat de fabricació per part del fabricant
- Fallida en el disseny de components Reparacions defectuoses per taller mecànic

peritos en incendios

PÈRITS D’INCENDIS

Els nostres dictàmens pericials en incendis són requerits, en un elevat percentatge, per desacord amb la proposta d’indemnització de la companyia asseguradora a l’assegurat que pateix el sinistre, aportant els nostres pèrits una altra taxació dels danys soferts i d’aquesta manera establir la possibilitat d’acord en els termes de l’Art. 38 de la Llei de Contractes d’Assegurances.

- Anàlisi de l’origen del foc.
- Causes i categorització de l’incendi (accidental, intencionat, vandalisme)
- Reconstrucció de la dinàmica de l’incendi.
- Taxació dels danys patrimonials (objectes existents, estimació de danys).

peritos en arquitectura

PÈRITS EN ARQUITECTURA I CONSTRUCCIÓ

Els nostres pèrit especialitzats, arquitectes i arquitectes tècnics, preparen els dictàmens pericials analitzant les causes dels danys, el seu cost de reposició així com les possibles solucions a un problema constructiu, de manera concisa i detallada.

- Dictàmens pericials de patologies estructurals
- Valoració de sinistres en habitatges i edificis
- Determinació de la qualitat de l’execució dels treballs, defectes d’acabat i vicis constructius Revisió de certificacions d’obra, retard en l’execució
- Taxacions i/o valoracions de l’estat d’una obra
- Valoració i anàlisi de plantejament urbanístic

peritos en accidentes laborales

PÈRITS EN ACCIDENTS LABORALS

Els nostres pèrits experts, Tècnics Superiors en Prevenció de Riscos Laborals, determinaran si l’origen d’un dany causat a un treballador és amb motiu o conseqüència d’un incompliment de l’empresari de les seves obligacions en matèria de seguretat i salut.

- Establir la causa i determinar si les mesures en prevenció de riscos laborals del lloc de treball eren suficients i conforme a la legislació vigent.
- Reconstrucció de l’accident i conclusions atenent a responsabilitats, utilitzant el mètode de l’arbre de causes.
- Mesura d’exposició a agents químics, biològics i físics, (amiant, benzè, toluè, etc) en relació amb malalties professionals.
- Accidents en entorns de treball específics:
- Atmosferes explosives (ATEX) i espais confinats. - En treballs subaquàtics i busseig professional.

peritos en ingeniería industrial

PÈRITS EN ENGINYERIA INDUSTRIAL I INSTAL·LACIONS

Els nostres dictàmens realitzats per pèrits enginyers industrials i enginyers tècnics industrials, civils, de telecomunicacions, químics, especialitzats i amb una gran experiència en l’àmbit de la seva competència professional.

- Dictàmens de deficiències o avaries en instal·lacions d’electricitat, contra incendis, climatització, gas, telecomunicacions, lampisteria, seguretat i videovigilància
- Danys en instal·lacions per alteració de la tensió a la xarxa de subministrament elèctric
- Estudi de l’impacte acústic i vibràtil a locals, edificació residencial i industrial
- Deficiències en funcionament i avaries d’aparells elevadors (ascensors i/o muntacàrregues)

perito en tasación oficial

PÈRITS EN TAXACIÓ OFICIAL DE BÈNS DIVERSOS

Determinem el valor econòmic real de tot tipus de béns mobles i immobles, mitjançant dictàmens emesos pels nostres pèrits taxadors amb validesa davant de qualsevol administració tant pública com privada, valoració d’herència i creditors.

- Béns mobles: maquinària, vehicles, mobles, joies, obres d’art, mercaderies o estoc d’una empresa.
- Béns immobles: edificació residencial, industrial, locals comercials
- Per a presentació com a garantia/aval davant l’Agència Tributària, Seguretat Social, Entitats financeres, o d’altres organismes.
- Valoració pericial contradictòria davant liquidació complementària de l’Agència Tributària

peritos en accidentes laborales

PÈRITS D’ACCIDENTS LABORALS I ACTIVITATS ESPECIALMENT PERILLOSES

Els nostres pèrits especialitzats, a més de Tècnics Superiors en Prevenció de Riscos Laborals, compten amb experiència professional i formació en activitats especialment perilloses, com les recollides a l’Annex I del RD 39/1997, Reglament dels Serveis de Prevenció, per a establir les causes dels accidents o malalties professionals en entorns de treball específics:

- Treballs subaquàtics i busseig professional
- Treballs amb exposició a radiacions ionitzants
- Treballs amb explosius i articles pirotècnics
- Mineria a cel obert i d’interior, i sondeig en superfície
- Treballs amb riscos elèctrics en alta tensió.

peritos en topografía

PÈRITS EN TOPOGRAFIA

Realització de pericials topogràfiques per pèrits experts, topògrafs, dirigides a mesurar la superfície real i aportar plànols del terreny on certificar la superfície i límits (llindes)d’una determinada parcel·la, com a element de prova en conflictes entre dues o més parts en desacord.

- Informes topogràfics per a desllinda de finques (sòls rústics), servituds de vistes o pas i interdictes d’obra nova.
- Mesura de solars i finques, i conflictes sobre llindes de parcel·les.
- Reclamació d’incidències amb el Registre de la Propietat per a inscriure una finca o reprendre el tracte successiu
- Justificació d’excessos de cabuda, segregacions o agrupacions, drets de sòl o vol i permutes.
- Expedients sobre expropiacions.

peritos en informática

PÈRITS EN INFORMÀTICA

Els nostres pèrits especialitzats, enginyers informàtics i experts informàtics amb alta especialització, preparen els dictàmens pericials en l’àmbit de les noves tecnologies, equips i programes informàtics.

- Anàlisi d’autenticitat de correus electrònics.
- Pirateria de programes informàtics i drets d’autor.
- Danys i valoració deguts a atacs informàtics (hackers).
- Anàlisi d’espionatge industrial i robatori d’identitat.
- Frau en comerç electrònic.

peritos navales

PÈRITS NAVALS

Els nostres dictàmens pericials sobre vaixells i bucs per a transport de persones i/o mercaderies, així com embarcacions d’esbarjo estan realitzades per enginyers navals, tant avaluant l’estat i condició de navegabilitat d’un buc determinat com l’anàlisi de les causes d’un sinistre.

- Valoració de bucs per a drassanes, armadors, brokers nàutics i tallers navals.
- Inspecció i anàlisi d’osmosi amb mesurador d’humitat marina.
- Inspeccions d’estat i condició, i proves de mar habituals abans de formalitzar una compra-venda amb finalitat asseguradora.
- Investigació de sinistres en transport de mercaderies, de causes i taxació de danys per avaria, varada, contaminació marina i enfonsaments.

peritos en productos defectuosos

PÈRITS DE PRODUCTES DEFECTUOSOS

Els nostres dictàmens pericials tenen l’objecte d’aportar proves de manera objectiva i rigorosa del defecte de funcionament i/o qualitat d’ús d’un determinat producte, les causes que l’originen i el seu cost econòmic de reparació.

- Defectes de disseny i/o de fabricació pel fabricant del producte.
- Incompliment de normatives vigents en seguretat de producte (marcat CE, etc)
- Anàlisi de defecte en armes i balística forense, comportament balístic d’armes i munició, reconstrucció d’accidents balístics amb armes de caça.
- Defectes de fabricació en forma de fissura o microruptures en quadres de bicicletes de carboni.

peritos caligráficos

PÈRITS CALÍGRAFS I EN DOCUMENTOSCÒPIA

Les nostre pericials en caligrafia són realitzades per calígrafs experimentats, amb l’objectiu de dictaminar sobre l’autenticitat d’una signatura i/o manuscrits que siguin facilitats per a la seva confrontació. En documentoscòpia s’analitzen documents falsificats.

- Anàlisi d’autenticitat i/o falsedat de signatures i rubriques
- Autoria d’anònims
- Anàlisi de tintes i suports en documents falsificats
- Anàlisi de falsedat en Moneda, Títols, Valors, Lletres de Canvi, Pagarés, etc.

peritos veterinarios

PÈRITS VETERINARIS

Els nostre dictàmens són redactats per veterinaris, en exercici professional amb àmplia i actualitzada formació metge-veterinària i judicial, desenvolupant la seva activitat en diferents àrees, com clínica veterinària, higiene dels aliments, i patologia veterinària i toxicologia veterinària

- Negligències veterinàries de diagnòstic, intervencions i/o tractaments tant d’animals de companyia com d’explotacions ramaderes.
- Dictamen sobre el control sanitari, condicions de salubritat i higiene d’explotacions destinades a la producció industrial alimentària (higiene alimentària): piscicultura, apicultura, avicultura, etc.
- Determinació del compliment de la normativa en benestar animal, a les explotacions, transport i sacrifici.
- Valoració de contaminació d’ecosistemes i impactes ambientals d’explotacions ramaderes

peritos médicos

PÈRITS MÈDICS

Els nostres pèrits mèdics posseeixen reputada experiència tant en el camp professional com judicial, comptant amb metge especialistes en diferents àrees com: traumatologia, odontologia, medicina del treball, ginecologia, cirurgia plàstica i reparadora, entre d’altres.

- Valoració en intervencions mèdiques, negligències o mala praxis i responsabilitat mèdica derivada.
- Valoració mèdica del dany corporal i traumatologia forense, i estudis biomecànics funcionals, en accidents de trànsit.
- Valoració mèdica legal de la causalitat en lesions i patologies: malaltia comú, accident de treball i malaltia professional (reclamació per recàrrec de prestacions), invalidesa i incapacitat laboral.
- Valoració psiquiàtrica i neurològica.

peritos agrícolas

PÈRITS AGRÍCOLES I RAMADERS

Els nostres dictàmens són redactats per enginyers agrònoms, desenvolupant la seva activitat professional en els sectors agrícoles i ramaders, amb elevada experiència tant en l’elaboració de projectes d’explotació ramadera (ovina, caprina, porcina, avícola, etc), com en cultius diversos (regadiu, secà, hivernacle)

- Valoració de finques rústiques, explotacions agràries i ramaderes.
- Dictamen del grau de compliment de les condicions tècniques mínimes d’explotació i manipulació dels animals.
- Taxació de maquinària agropecuària
- Taxació de danys en cultius (meteorologia, plagues, etc.) i ramaderia (zoologia, malalties, punts crítics)